back to homepageback to homepage

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵜⵥ     ⴰ  ⵉ ⵓⴷⵔⵉⵣ 2020

ⴰⴷⵊ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏⵏⴽ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵄⵍⵓ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ: ⴷⴷⵓ ⵙ ⴱⵕⴰⴳ

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⵉ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⵙⴳ 05 ⴰⵔ 10 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2020, ⴳ ⴱⵕⴰⴳ, ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵜⵛⵉⴽ.

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⵉ ⵓⴷⵔⵉⵣ, ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ.

ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⵉ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⴳ ⴱⵕⴰⴳ,  ⵜⵣⵎⵔⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜ ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⴽ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵜⵛⵉⴽ.

ⴰⵔ ⴰⴽ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵓⵎⴰⵖⵏⵓ ⴰ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ  ⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵜⵛⵉⴽ, ⴷ ⴽ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙⵏ.

ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵇⴰⴷ ⵜⴰⴼⵉⵎ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⴳⵣⵍ ⵢⵉⴽⴽⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵉⵙⴼⵉⵡⵏ ⵅⴼ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵜⴰⴼⵉⵎ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⴰⴳⵎⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴰⴽ ⵢⵉⴽⴽⵉⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵡⴰⵙⴰ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ 250 ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷⵔⵉⵣ, ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰ.

CONGRESS SECRETARIAT
GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00  Prague 9
Czech Republic
Phone: +420 284 001 444
E-mail: wac-9@guarant.cz© 2018–2022 GUARANT International spol. s r. o.